Zbrojnická 116/2•30100 • Plzeň

728 243 690•info@ulice-plzen.com   

www.ulice-plzen.com

26596385

L3489 vedená u Krajského soudu

v Plzni, zapsáno 1.ledna 2014    

3738045399/0800

Zapsaný spolek

Martin  Parula

martin.parula@ulice-plzen.com

E t i c k ý  k o d e x B a n k o v n í  ú č e t R e g i s t r a c e  s o c i á l n í  s l u ž b y R e g i s t r a c e  n e s t á t n í h o  z d r a v o t n i c k é h o  z a ř í z e n í Stanovy_2015.pdf etikodex_2016.pdf CS_2015.pdf Reg_SS_2015.pdf regNZZ.pdf Substituční centrum Plzeň je nestátní zdravotnické zařízení určené k ambulantní léčbě opiátových závislostí.  Bylo založeno v roce 2009 a z důvodu vyšší účinnosti léčby kombinuje farmakoterapeutický přístup léčby s psychoterapií a sociální prací. Apendix AT Prednasky Staze Dar Č l e n s k á  s c h ů z e Ř e d i t e l V ý b o r T e r é n n í  p r o g r a m S u b s t i t u č n í  l é č b a 1 .  B e z p l a t n o s t 2 .  Z a c h o v á n í  d ů s t o j n o s t i  3 .  I n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p  4 .  A k t i v i z a č n í  p ř í s t u p  5 .  D o s t u p n o s t  -  m í s t n í  a  č a s o v á Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi (včetně případu, kdy se stížnost ukáže jako neodůvodněná). V případě anonymní stížnosti se vyřízení stížnosti umístí na nástěnku a na web. Pokud není anonymní, při převzetí stížnosti bude dohodnuto, jakým způsobem bude vyřízení předáno. S t a n o v y vz2001.pdf vz2002.pdf vz2003.pdf vz2004.pdf vz2005.pdf vz2006.pdf 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VZ11.exe 2011 14MB 2012 ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 6 .  A n o n y m i t a 7 .  N í z k o p r a h o v o s t  8 .  R o v n ý  p ř í s t u p  9 .  O d b o r n o s t 2013 2014

Terénní program Ulice je program terciární prevence určený uživatelům drog a osobám komerčně zneužívaným. Program byl založen v roce 2001, tedy jako pilotní projekt organizace a to ještě jeden rok před jejím oficiálním založením. Dosud pracuje s původními myšlenkami a principy, s prostorem a institucemi v něm a s časem tak, aby následoval klienta.Logo-Ulice-2016-WEB.gif 2015

Vyšla publikace "Jde to I jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie". Shrnuje výsledky výzkumu organizací ROZKOŠ bez RIZIKA a Spolku Ulice Plzeň k tématu násilného a nekorektního chování strážníků a policie vůči sexuálním pracovnicím.

Publikace ke stažení zde: http://www.rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/publikace-r-r-jde-to-i-jinak/detail


Jak na násilí a nevhodné jednání ze strany policie a strážníků vůči ženám poskytujícím sexuální služby? Navrhli jsme sedm kroků k řešení situace: http://rozkosbezrizika.cz/sedm-kroku-k-odstraneni-nasili-a-nevhodneho-jednani-ze-strany-policie-a-strazniku-vuci-zenam-ktere-poskytuji-sexualni-sluzby